• Darryle Clott, Viterbo University
 • Sue Durtsche
 • Rebecca Fawley, Viterbo University
 • Avery Gerstenberger, Viterbo University
 • Barb Grob, Aquinas Catholic Schools
 • Sr. Mary Ann Gschwind, FSPA
 • Jane Korducki, Mayo Clinic Health System
 • Macy Mancl, Viterbo University
 • Reggie Rabb, State Farm
 • Stacy Shapiro, Shapiro Strategies
 • Mariah Studinski, Viterbo University
 • Tom Thibodeau, Viterbo University
 • Jeff Thompson, Viterbo University
 • Nicole Van Ert, Viterbo University